Міністерство юстиції консультує в рамках проєкту «Я МАЮ ПРАВО!»: що таке податкова знижка на навчання та як її отримати

Що таке податкова знижка на навчання?

Податкова знижка – це сума, на яку дозволяється зменшити розмір сплаченого особою податку на доходи фізичних осіб у звязку з оплатою нею послуг навчання.

Раніше до переліку витрат, на які поширюється податкова знижка, входила оплата послуг навчання виключно в закладах професійної (професійно-технічної) та вищої освіти. З 2018 року податкову знижку можна отримати також на оплату навчання дитини в закладах дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти. Це  саме стосується й аспірантів.

Який розмір податкової знижки?

Податкову знижку вигідніше оформляти на того члена родини, хто має офіційну роботу і отримує більшу зарплату. Розмір соціальної знижки залежить від суми сплачених податків, але не може перевищувати 18% .

Наприклад:  протягом 2018 року батько витратив на навчання сина 10 тисяч гривень. При цьому його офіційний дохід  у цьому ж році склав 100 тисяч гривень.

База оподаткування – це дохід батька — 100 000 грн. Із зарплати 100 000 гривень установа, де працює батько, утримала податок на доходи фізичних осіб у розмірі – 18 000 грн.

Із 10000, які батько заплатив за навчання сина, було сплачено податків 1800 грн.

Ці 1800 грн. і повернуть в якості податкової знижки. Тобто з кожної 1000 гривень, сплаченої за навчання, держава повертає 180 гривень.

У кожного розмір податкової пільги, на яку він претендує, буде різнитися. Однак, незалежно від суми, не варто ігнорувати свої права.

 Гроші повертаються  протягом 60 днів з дня  подачі всіх необхідних документів.

Якщо дитина навчається за кордоном?

Внесені зміни до Податкового  кодексу місять розширений перелік підстав для отримання податкової знижки на навчання, але існують умови, за яких це неможливо:  

·         особа,  яка сплачує  за навчання є приватним підприємцем;

·         особа навчається за кордоном;

·         особа вступила на військову кафедру

Також важливо зазначити,  якщо дитина відвідує  гуртки у приватних закладах,  ці заклади мають бути акредитовані  в Міністерстві освіти і науки України

Хто має право на податкову знижку?

Право на отримання податкової знижки на навчання мають громадяни України, які оплачують навчання у закладах дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти за себе або членів його сім’ї 1-го ступеня споріднення  (батьки, чоловік/дружина, діти, у тому числі усиновлені).

Як отримати податкову знижку на навчання?

Для того, щоб скористатися податковою знижкою на навчання, Вам потрібно:

·         оплатити навчання та зберегти квитанцію про оплату;

·         отримати від роботодавця довідку про доходи;

·         до 31 грудня поточного року заповнити податкову декларацію про майновий стан та доходи за минулий рік;

·         подати документи на отримання податкової знижки в органи Державної фіскальної служби за місцем реєстрації та отримати податкову знижку. 

Які документи необхідні?

Щоб повернути гроші за навчання,  потрібно надати такий  пакет документів:

          копія паспорта;

·         копія ідентифікаційного номеру;

·         довідка про доходи за формою №3;

·         копія договору із закладом освіти;

·         копія квитанцій (чеків, платіжних доручень) про оплату навчання;

·         оригінали документів, що підтверджують ступінь споріднення (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб);

·         податкова декларацію про майновий стан і доходи;

·         заява, у якій зазначено реквізити рахунку для перерахування відшкодування.

 Важливо!

Підтвердженням отриманих освітніх послуг є угода, яку Ви укладаєте із закладом освіти.

В ній має бути зазначено: хто надає послугу, хто її отримує, сума оплати та термін надання послуги.

Протягом цього року можна отримати компенсацію за оплату навчання за  2018 рік. Щоб не втратити право на податкову знижку за 2018 рік,  потрібно подати декларацію до 31 грудня 2019 року. 

Министерство юстиции консультирует в рамках проекта «Я ИМЕЮ ПРАВО»: что такое налоговая скидка на обучение и как ее получить?

Что такое налоговая скидка на обучение?

Налоговая скидка — это сумма, на которую разрешается уменьшить размер уплаченного лицом налога на доходы физических лиц в связи с оплатой ею услуг обучения.

Ранее в перечень расходов, на которые распространяется налоговая скидка, входила оплата услуг обучения исключительно в учреждениях профессионального (профессионально-технического) и высшего образования. С 2018 года налоговую скидку можно получить также на оплату обучения ребенка в учреждениях дошкольного, внешкольного и общего среднего образования. Это касается и аспирантов.

Какой размер налоговой скидки?

Налоговую скидку выгоднее оформлять на того члена семьи, кто имеет официальную работу и получает большую зарплату. Размер социальной скидки зависит от суммы уплаченных налогов, но не может превышать 18%.

Например: в течение 2018 отец потратил на обучение сына 10000 гривен. При этом его официальный доход в этом же году составил 100 000 гривен.

База налогообложения — это доход отца — 100 000 грн. По зарплате 100 000 гривен учреждение, где работает отец, удержала налог на доходы физических лиц в размере — 18 000 грн.

С 10000, которые отец заплатил за обучение сына, было уплачено налогов 1800 грн.

Эти 1800 грн. и вернут в качестве налоговой скидки. То есть с каждой 1000 гривен, уплаченной за обучение, государство возвращает 180 гривен.

У каждого размер налоговой льготы, на которую он претендует, будет различаться. Однако, независимо от суммы, не стоит игнорировать свои права.

Деньги возвращаются в течение 60 дней со дня подачи всех необходимых документов.

Если ребенок учится за границей?

Внесены изменения в Налоговый кодекс содержат расширенный перечень оснований для получения налоговой скидки на обучение, но существуют условия, при которых это невозможно:

• лицо, которое платит за обучение является частным предпринимателем;

• лицо учится за рубежом

• лицо поступила на военную кафедру

Также важно отметить, если ребенок посещает кружки в частных заведениях, эти заведения должны быть аккредитованы в Министерстве образования и науки Украины

Кто имеет право на налоговую скидку?

Право на получение налоговой скидки на обучение имеют граждане Украины, которые оплачивают обучение в учреждениях дошкольного, внешкольного, общего среднего, профессионально-технического и высшего образования за себя или членов его семьи 1-й степени родства (родители, супруг / супруга, дети, в том числе усыновленные).

Как получить налоговую скидку на обучение?

Для того, чтобы воспользоваться налоговой скидкой на обучение, Вам потребуется:

• оплатить обучение и сохранить квитанцию ​​об оплате

• получить от работодателя справку о доходах;

• до 31 декабря текущего года заполнить налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах за прошлый год;

• подать документы на получение налоговой скидки в органы Государственной фискальной службы по месту регистрации и получить налоговую скидку.

Какие документы необходимы?

Чтобы вернуть деньги за обучение, нужно предоставить следующий пакет документов:

копия паспорта;

• копия идентификационного номера;

• справка о доходах по форме №3;

• копия договора с учебным заведением;

• копия квитанций (чеков, платежных поручений) об оплате обучения;

• оригиналы документов, подтверждающих степень родства (свидетельство о рождении, свидетельство о браке);

• налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах;

• заявление, в котором указаны реквизиты счета для перечисления возмещения.

Важно!

Подтверждением полученных образовательных услуг является соглашение, которое Вы заключаете с учебным заведением.

В ней должно быть указано: кто предоставляет услугу, кто ее получает, сумма оплаты и срок предоставления услуги.

В течение этого года можно получить компенсацию за оплату обучения по 2018. Чтобы не потерять право на налоговую скидку по 2018, нужно подать декларацию до 31 декабря 2019 года.

З повагою,
відділ правової освіти 
Управління державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти 
Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області
Юстиція відкрита для людей!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *